1. Betaling van abonnementsvormen kan alleen middels automatische incasso.
 2. De intake is éénmalig en betreft: inschrijving , het maken van een fitprofiel middels testen en het opstellen van een persoonlijk trainingsschema (zie tarievenlijst). Als u bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak annuleert, kan deze afspraak kosteloos worden verzet.
 3. De kosten van uw abonnement worden aan het begin van de maand geïncasseerd.
  Abonnementsprijzen mogen jaarlijks met de prijsindex van het CBS verhoogd worden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt heeft u het recht om binnen 4 weken na bekendmaking de overeenkomst te ontbinden. Het eventueel vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt naar evenredigheid terugbetaald.
  Echter de mogelijkheid tot ontbinding, zoals hierboven beschreven, is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS prijsindexcijfer
  Als de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst, bestaat  er wel recht op ontbinding bij een prijsverhoging.
 4. Voor nieuwe klanten die in de loop van de maand instromen wordt een vergoeding (zie tarievenlijst) per losse training gerekend.
 5. De eerste maand is een proefmaand waarbinnen het abonnement op elk moment kan worden beëindigd. Restitutie is in de proefmaand niet mogelijk.
 6. De opzegtermijn voor de Fysiofitness bij een maandabonnement is één kalendermaand.
  De opzegtermijn voor de Fysiofitness bij een jaarabonnement is tijdens het eerste jaar alleen tussentijds opzegbaar indien u :
  • Door medische redenen niet meer kunt sporten.
  • Gaat verhuizen en door de toegenomen reistijd het niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
  Opzegging van uw jaarabonnement binnen het eerste jaar, anders dan bovengenoemde redenen is mogelijk, maar het abonnementsgeld zal omgezet worden naar het geldende maandtarief en vindt er een verrekening plaats naar evenredigheid van de getrainde maanden.
  Na het eerste jaar kunt u altijd maandelijks opzeggen.
  Opzegging van lidmaatschap en het stoppen van de automatische incasso kan alleen schriftelijk/mondeling bij uw begeleider. Opzegging kan alleen per eerste van de maand. U ontvangt indien gewenst, van uw begeleider een kopie van uw opzegging als bewijs.
 7. Indien u een training annuleert, kan deze (indien er plaats is) bij een andere groep of inhaal uur, binnen 1 week worden ingehaald. U kunt bellen naar 284589.
 8. Gemiste lessen tijdens uw zomervakantie kunt u, indien er plaats is, inhalen direct voor of na uw vakantie. Afspraken voor het inhalen kunnen maximaal een week van tevoren gemaakt worden.
 9. Sporten uitsluitend met sportkleding, schone sportschoenen (geen zwarte zolen) en een handdoek.
 10. Het sporten geschiedt op eigen risico.
 11. Fysiotherapie Kersenboogerd is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade aan of van goederen van de deelnemer.
 12. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden minimaal 2 weken van tevoren aangekondigd, zodat u, binnen 1 maand na bekendmaking uw  abonnement kan beëindigen. Bij tussentijds opzeggen vindt restitutie naar evenredigheid plaats.
 13. Actuele prijzen hangen in de kleedkamer en staan op www.fysiotherapiekersenboogerd.nl.
 14. Indien het niet mogelijk is uw abonnementsgeld via automatische incasso te innen zal € 5,- per factuur extra aan u in rekening worden gebracht.
 15. Van toepassing zijn de betalingsvoorwaarden. Deze hangen in de wachtkamer en zijn op te vragen bij de assistente of in te zien via www. fysiotherapiekersenboogerd.nl (onder tarieven fysiofitness)

Versie januari 2023

Onze fysiotherapiepraktijk maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd met onder andere huisartsen en een apotheek.

Openingstijden

maandag

08.00 - 21.00 uur

dinsdag

08.00 - 21.00 uur

woensdag

08.00 - 19.30 uur

donderdag

08.00 - 21.00 uur

vrijdag

08.00 - 17.00 uur

Contact

Betje Wolffplein 170,
1628 NV  Hoorn
Tel: 0229-280999

Leonard Bernsteinhof 4
1628 TT Hoorn
Tel: 0229-280 999
fysiotherapie@kersenboogerd.nl